Guestbook

comment
Brian Bonnici
Date : 01 January 2018
|Time : 02:13 AM
Awguri mill qalb ghas Sena 2018....j alla tkun sena ta impenn hidma u successi
comment
Mro. Silvan Abdilla
Date : 25 November 2017
|Time : 03:48 PM
Nuri is-soghba tieghi ghat-telfa tal- President u sindku taz- Zejtun Is-Sur Joe Attard li stinka u hadem hafna brisq il-Babda zejtun kif ukoll brisq beltna iz- Zejtun
comment
emanuel muscat
Date : 12 October 2014
|Time : 11:29 PM
nixtieq nara xi ritratti antiki tal-belt ghaziza taghna z-zejtun
comment
lawrence bartolo
Date : 24 June 2014
|Time : 09:42 AM
Ghamilna festa enormi, gieh santa Katerina 2014 grazzi ghax xoghol kollu li sar matul is sena f kull sessjioni tal GHAQDA BANDA ZEJTUN bla dubju ta xejn kullhadd hadem ghal festa kbira kumitat, surmast u bandisti, nisa iz zaghzagh tan nar kolla tem wiehed ghamilna septaklu fenominali gewwa iz Zejtun hija xi haga garantita li ahna il homor dejjem ikunu l- qawa u l ahjar u certifikat ta dan kien il folol kbar tan nies li attandew ghal kull attivita li organizzaw is sessjionijiet kollha ghallhekk GRAZZZI LIL KULLHADD MILL QALB irridu nillingrazzjaw lil hafna hbieb li gew u taw l ghajnuna taghhom lilna u anke lil baned mistiedna kif ukoll lil Arcipriet u kleru taz zejtun dan zgur li ser jaghmlilna kuragg ghall sena ohra mimlija xoghol b,risq iz zwieten kollha grazzi WE ARE ZEJTUN BAND
comment
Noel Farrugia
Date : 21 February 2013
|Time : 02:20 PM
Min qalbi niringrazzja lil kumitat ta' l-Ghaqda Banda Zejtun ta' l-oportunita li tawni din is-sena fil-wirja tal-gimgha l-kbira. Ghal l-ewwel darba din is-sena fil-Pandora ser nesebixi bidu ta' sett vari artistici mahduma bl-idejn fuq stil originali. Dawn il-vari tal-pied qed jinhadmu minni stess din is-sena. Kull min ghandu ghal qalbu dawn il-festi tal-gimgha l-kbira nistidnu jatendi din il-wirja b' differenza min wirjiet ohra f' Malta li jkun jista jara l-istatwi jinhadmu dak il-hin stess, kif ukoll taraw il-pagent originali mtella min partitarji tal-Banda Zejtun.
comment
Chris Chetcuti
Date : 07 December 2012
|Time : 02:17 AM
Il-Programm Muzikali Annwali kien verament sabih!!!! X'sodisfazzjon thoss li tkun taghmel parti minn din is-socjeta, is-sodisfazzjon jikber meta tkun tahdem fi hdan socjeta li fl-istorja taghha qatt ma sabet il-pedament lest anzi dejjem sabet kulhadd lest biex ifarrak dak li tkun bniet. Socjeta li hadmet u gabet il gid anke ghal dawk li ghamlula il-bsaten fir-roti. F'isem il-poplu Zejtuni nirringrazzja lil fundaturi u dirigenti ta' matul is-snin tal-Ghaqda Banda Zejtun ghal dak li xettlu gewwa il-Belt taz-Zejtun, xettlu banda kbira b'kultura imsawwra bit-talent Zejtuni!!!!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next

Leave Your Comments:

Name
 *
Message
 *
Code
Captcha 
  
 *

Latest updates

07 June 2017
Band March - The Assumption of Mary - Ghaxaq 15-08-2016Banda Zejtun took part once again i...
Central Committee Ghaqda Banda Zejtun Central Committe has the total administration on Gha...